Boşanmak, Boşanma Davası, Velayet, Tazminat, Nafaka, Çocuk, Tenfiz, Tanıma

Bunlar özellikle;

1) Çalışma karşılığı olan edinimler.

2) Sosyal yardım kuruluşlarından alınan ödemeler.

(Yalnız burada yaşam standardı alınmaktadır. Evlilik vuku bulduğunda kişinin yaşına ve genel standartlarda ölüm yaşına göre aradaki fark ile bu yaşam standardı çarpılmaktadır ve bu rakam bu toplu tazminattan çıkartıldıktan sonra bakiye edinilmiş mal olarak kalmaktadır. Örneğin kişi 50 yaşında emekli olarak emeklilik tazminatı aldı, 55 yaşında boşandığında, bu tazminatın hepsi edinilmiş mallar olarak değerlendirilmez. Türkiye�de erkekler için tespit edilen ortalama ölüm yaşından 55 çıkartılır ve bu rakam yaşam standardı ile çarpıldığında çıkacak rakam toplam tazminattan çıkartılır. Bu surette kalan miktar edinilmiş mallar olacaktır. Tabi bu hesaplamaları bilirkişi gerçekleştirecektir. Avukatların bilmesi gereken husus, toplu tazminatın tamamının edinilmiş mallar olarak değerlendirilmeyeceğidir. Bunun da hakkaniyetli bir yaklaşım olduğunu ifade etmek mümkündür.)

3) Çalışma gücünün kaybı nedeni ile ödenen tazminatlar. Kanaatimce bunların edinilmiş mallara eklenmesi, ayrılık halinde bu eşin mağduriyeti ile sonuçlanacaktır. Sonuçta kişinin çalışma kaybı devam ediyor, ama boşanma anında bu tazminat ikiye bölünüyor.

4) Kişisel malların gelirleri, örneğin bankada duran kişisel para veya kıymetli evrakın faizi edinilmiş maldır. Bu sonucun hakkaniyete aykırı olduğunu ifade etmek mümkündür. Zira faiz günümüzün enflasyon ortamında parada oluşan değer kaybını karşılamaya ancak yetmektedir. Bu durumda, örneğin on sene sonra bankada ilk yatan para bir eşe verilip, kalan faiz edinilmiş mallar olarak tespit edildiğinde, bankada kişisel mal varlığı olan eş bundan mağdur olacaktır.

5) Edinilmiş malların yerine geçen değerler, edinilmiş mallardır.

Kişisel mallar ise, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birisine ait bulunan mallar, miras yoluyla yada karşılıksız kazanma yoluyla edinilen mallardır. Evlilik öncesi ya da evlilik sonrası olduğuna bakılmaksızın manevi tazminat alacakları, İcra Yasasında da öngörülen kişinin zatına mahsus eşyalar yine kişisel maldır.

İşletme geliri, edinilmiş maldır. Fakat 221. Madde eşlerin anlaşması halinde işletme gelirinin kişisel mal olabileceğini öngörmektedir.

Üç adet ispat karinesi mevcuttur. Bunlar:

Bir eşin bütün malları aksi ispat edilene kadar edinilmiş mallar olarak kabul edilir.

Kişi belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia ediyorsa ispatlamalıdır.

Eşlerden hangisine ait olduğu ispatlanamayan mallar, paylı mülkiyette sayılır. Müşterek mülkiyet gibi dikkat alınır.

Kişi herhangi bir malın kişisel mal olduğunu, manevi tazminat yada miras sonucu geldiğini tanık vs diğer delillerle ispatlama imkanına sahiptir.

b- Eklenecek Değerler.

Ölüm yada boşanma anında kişisel ve edinilmiş mallar ayrılır. Yalnız Medeni Kanunun 229. Maddesinde yer alan değerler edinilmiş mallara değer olarak eklenir. Bunlar;

Evlilik sona ermeden bir yıl önce, diğer eşin rızası olmaksızın yapılan olağan hediyeler dışındaki karşılıksız kazandırmalar.

Bir eşin kasten diğer eşin mal varlığını azaltmak için evlilik boyunca yaptığı devirlerdir.

Burada evlilik süresince yapılan her türlü muvazaalı satış söz konusu edilmektedir. Medeni Kanun gereğince diğer eş muvazaalı işlemi geçersiz saydırabileceği gibi, bu değerin edinilmiş mallara katılımını sağlayabilir.

c- Kişisel Değer İle Edinilmiş Değerler Arasındaki Denkleştirme

Kişi evlilik içinde kendi kişisel malını satarak edinilmiş malın oluşuma sebebiyet vermiş ya da borçları ödemişse, evliliğin bitiminde daha önce yaptığı bu ödemeleri geri alır. Her borç ilişkin olduğu malı borç altına sokarken, hangi kesime ait olduğu bilinmiyorsa edinilmiş mallara ilişkin sayılır.

Kişisel değer, edinilmiş malda değer artışına neden olmuşsa mevcut değer artışına göre yapılır. Medeni Kanun 227. Madde uyarınca eşlerden biri diğerinin malına katkıda bulunarak değer artışı sağlamışsa, kattığı değeri değil, malın artış değerini talep edebilir. Bu da evliliğin uzun sürdüğü durumlarda daha hakkaniyetli bir sonuca varılmasına yol açacaktır. Kişinin kendi evini satıp edinilmiş mal olan başka bir evin daha büyüğünün alınmasını sağladığı bir durumda, edinilmiş maldaki değer artışı kişiye verilecek, geriye kalan bakiye edinilmiş mallar olarak ikiye bölünecektir.

Yazar:
Zaman:
Pazar, Nisan 13th, 2008 at 18:01
Kategori:
Mal Rejimi
Yorumlar:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
Bu yazıya verilen cevapları RSS 2.0 beslemesinden takip edebilirsiniz.
Navigasyon:


Yazıya Yorum Gönder