Yabancı Mahkemelerce verilmiş olan Boşanma kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizine ilişkin dava dilekçesi örneği

İZMİR AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TANIMA VE TENFİZ
İSTEYEN (DAVACI) : ad-soyad
adresi

VEKİLİ : Av.
adresi
KARŞI TARAF
(DAVALI) : ad-soyad
adresi

T.KONUSU : ……………… Sulh Hukuk Mahkemesinin ……… esas sayılı dosyasında verilen boşanma kararının, Türk Mahkemelerince TANINMASI ve TENFİZİ talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilim Ahmet ile davalı Ayşe 2004 tarihinde evlenmiş olup …….. da yaşamaktadırlar.Tarafların bu evlilikten müşterek çocukları olmamıştır.

Müvekkilim ile davalı eşi geçimsizlik sebebiyle bir türlü sağlam bir evlilik birliği kuramamış ve bu nedenle …………. Medeni yargılaması ve Türk Medeni Kanunu uygulanmak suretiyle …………………Sulh Hukuk Mahkemesinin …………. esas sayılı dosyasında görülmüş olan dava sonucunda evlilik birliğinin sarsılması,tarafların yeniden bir araya gelmesinin imkansız olması ve bir yıldan fazla süreli olarak evlilik birliğinin sürmesi şartlarına riayetle ………….. tarihinde boşanmışlardır. Söz konusu bu boşanma kararı ise ………….. tarihinde …………… Medeni Kanununa göre kesinleşmiştir.
…………….. Hukuk Mahkemesince verilmiş ve ……………. Medeni Kanununa göre kesinleşmiş olan boşanma kararının Türkiye’de ilgili kurumlarda gereğinin yerine getirilmesi için söz konusu bu kararın Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 34 vd. maddelerine göre Türk Mahkemelerince TANINMASI VE TENFİZİ gerektiğinden iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER : MÖHUK, MK, HUMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : ……………….. Sulh Hukuk Mahkemesinin …………….. esas sayılı kesinleşmiş karar aslı ve yetkili makamlarca onanmış Türkçe tercümesi, tanık, yemin, bilirkişi …ve ilgili yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arzedilen sebeplere binaen, ……………….Sulh Hukuk Mahkemesince ……………………. tarihinde verilmiş olan …………….. sayılı boşanma kararının Türk Mahkemelerince TANINMASI ve TENFİZİNE, yargılama gideri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. Tarih

Davacı Vekili
Av.

Yazar:
Zaman:
Cumartesi, Nisan 12th, 2008 at 08:19
Kategori:
Dilekçeler
Yorumlar:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
Bu yazıya verilen cevapları RSS 2.0 beslemesinden takip edebilirsiniz.
Navigasyon:


Yazıya Yorum Gönder